O Politologickém časopisu

Jako poznámky pod čarou mohou být na konci příspěvku uváděny jen poznámky obsahové, naopak odkazy na literaturu musí být zahrnuty v textu příspěvku.

Odkazy musí být uvedeny v kulatých závorkách obsahujících příjmení autora, datum publikace příspěvku, případně číslo strany za dvojtečkou, např. (Novák 2004: 344). Pokud je odkazováno ke zdroji se třemi a více autory, uvede se odkaz v této formě: (Novák et al. 2003: 344). V seznamu literatury se pak uvedou všechna jména. K odlišení různých publikací téhož autora ze stejného roku se použijí malá písmena a, b, atd., např. (Novák 2003a: 344). Citované pasáže, k nimž se odkazy vztahují, musí být uvedeny ve stejné podobě, v níž se objevují v původním textu (tj. nezdůrazňují se kurzívou) a musí být ohraničeny uvozovkami. Pokud je citován dokument, jehož autorem není fyzická osoba, uvede se její název na místě jména autora, např. (Evropská komise 2000).

Stejná pravidla platí pro dokumenty, které jsou k dispozici jen v elektronické verzi na internetu. Pokud je odkazováno k internetové stránce, která má jasně identifikovatelného autora, odkazuje se výše specifikovaným způsobem. Pokud autor specifikován není, na místě autora se objeví název organizace poskytující stránku v rámci své webové prezentace, např. (Transparency International 2003). Na závěr příspěvku je nutno uvést seznam použité literatury a dalších pra­menů.

Seznam literatury musí být seřazen podle abecedy a každá položka musí obsahovat plnou informaci o použitém zdroji.

Následující vzory specifikují závazný způsob práce s použitými zdroji:

Monograph (one author): Last name, first name. Year. Title. Place of publication: publisher.

E.g.: Novák, Josef. 1999. Political Organizations in Europe. Prague: Independent
Publishers.

Monograph (two authors): Last name, first name and last name, first name. Year. Title. Place of publication: publisher.

E.g.: Novák, Josef and Harfa, Pavel. 1999. Political Organizations in Europe. Prague: Independent Publishers.

Edited volume: Last name, first name, ed. Year. Title. Place of publication: publisher.

E.g.: Novák, Josef, ed. 1999. Political Organizations in Europe. Prague: Independent Publishers. 

Contribution in edited volume: Last name, first name. Year. “Title of Contribution.” In: Title of volume. Ed. First and last name of the editor. Place of publication: publisher, pagination.

E.g.: Novák, Josef. 1999. “Non-governmental Organizations in Poland.” In: Interest Groups in Europe. Ed. Klaus Winsch. Prague: Elefant, 54–70.

Contribution in specialized periodical: Last name, first name. Year. “Title of Contribution.” Title of periodical volume, number, pagination.

E.g.: Novák, Josef. 1999. “Non-governmental Organizations in Poland. Czech Journal of Political Science 10, no. 4, 34–60.

Document of an organization: Name of organization. Year. Title of document. Place of publication: publisher.

E.g.: European Commission. 1998. Report on the Czech Republic. Brussels: EU Publishing.

Document of organization on the internet: Title of organization. Year. Title of document. Place of publication: publisher (web page).

E.g.: European Commission. 1998. Report on the Czech Republic. Brussels: EU Publishing (http://www.eu.int/reports/cr).

Newspaper article: Last name, first name (in the absence of author, name of editorial office). Year. “Title of article.” Title of newspaper. Date, page.

E.g.: Tureček, Břetislav. 2014. “Peršan může spustit arbitráž.” Lidové noviny. 2nd March 2014, 1.

Newspaper article on the internet: Last name, first name (in the absence of author, name of editorial office). Year. “Title of article.” Title of newspaper. Date (web page). 

E.g.:  Robinson, Nick. 2014. “Ukraine - what is cost for Putin?” bbc.com. 3rd March 2014 (http://www.bbc.com/news/uk-politics-26415353).

Paper at the conference: Last name, first name. Year. “Title.” Name of the conference, date. Venue.

E.g.: Snijkers, Kris. 2005. E–government: ICT from a public management perspective. 13th NISPAcee Annual Conference, Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries, 19. – 21. May 2005. Moscow, Russia.

Thesis: Last name, first name. Year. Title. Typ of thesis. Institution.

E.g.: Benda, Jan. 2008. Analýza přístupnosti a použitelnosti webových stránek relevantních politických stran v ČR. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno.

Blog: Last name, first name. Year. Title. Publisher. Date (web page).

E.g.: Zahradil, Jan. 2011. To není Evropská unie, ale Vídeňský kongres. Aktuálně.cz. 8th December 2011 (http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-zahradil.php?itemid=14983).

YouTube video: Author. Year. Title. Date (web page).