Autorem Politologického časopisu může být kdokoliv, kdo se neobává recenzního řízení. Jeho oboustranně anonymní průběh je nástrojem kultivace odborné komunity a zároveň zaručuje vysokou úroveň textů. Vítané jsou jak teoretické příspěvky, tak texty teorii aplikující a testující. Kromě rukopisů od etablovaných odborníků Politologický časopis vítá příspěvky začínajících kolegů, například z řad doktorských studentů.

Politologický časopis uveřejňuje odborné texty, odpovídající charakteru jeho zaměření. Redakce předpokládá, že odevzdané rukopisy nebyly zároveň odevzdány k publikaci či posouzení v jiném periodiku. Pokud odevzdaný rukopis splňuje formální nároky kladené na odborný text, je podroben oboustranně anonymnímu recenznímu řízení (double blind peer review). O konečném přijetí textu k publikaci rozhoduje redakční rada na základě výsledků tohoto řízení, které je anonymní a probíhá na základě posudků dvou nezávislých oponentů.

Rukopisy zpracované v textovém editoru MS Word nebo jiném kompatibilním formátu (.rtf) dle níže uvedených pokynů. Rukopisy musí splňovat citační normu Politologického časopisu. V průvodním dopise uveďte úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailu a krátkou informaci o autorovi. Politologický časopis přijímá příspěvky výhradně elektronicky, a to e-mailem výkonného redaktora.

Délka rukopisů by se měla pohybovat v následujících parametrech: článek 7 0009 000 slov,  recenze 1 0002 000 slov a  informace do 1 000 slov.

Pro příspěvky platí následující pokyny:

  • musí k nim být připojeny: název a krátké shrnutí v angličtině (abstract), uvedené v úvodu příspěvku (pod jeho českým názvem a jménem autora), abstract by měl mít 10–15 řádků,
  • pod tento abstract je nutno připojit klíčová slova v angličtině (keywords),
  • na první straně příspěvku je nutno v poznámce pod čarou uvést kontakt na autora ve formě plného názvu a adresy pracoviště a e-mailové adresy.

Autoři textů přijatých k otištění v Politologickém časopise souhlasí s tím, že tyto texty mohou být poskytnuty k on-line zveřejnění jako materiály Politologického časopisu.

 

Publikační zásady a etika 

Politologický časopis se zavazuje dodržovat a dohlížet na publikační etiku a kvalitu publikovaných článků. Proto se od autorů, redakce, recenzentů i vydavatele očekává dodržování standardů etického chování.

Autoři: autoři by ve svých rukopisech měli objektivně diskutovat o přínosu svého výzkumu, stejně tak jako dodržovat citační standardy. Podvodné nebo vědomě nepřesné závěry představují neetické chování a jsou pro Politologický časopis nepřijatelné. Autoři zasláním svých textů redakci stvrzují, že se jedná o zcela originální práci, a pokud byly použity slova a/nebo práce jiných autorů, je to v textu výslovně uvedeno. Plagiátorství je ve všech jeho formách neetické a publikování takového textu nepřijatelné. Stejně tak i předložení stejného rukopisu zároveň do více než jednoho časopisu. Autor zodpovědný za text (pokud existuje více než jeden autor) se zavazuje zajistit souhlas všech spoluautorů textu s jeho finálním zněním a předložením k publikaci.

Redakce: redakce se zavazuje hodnotit rukopis výhradně na základně jeho akademických kvalit. Redakce nebude užívat nepublikované informace ve vlastním výzkumu, leda že by k tomu měla písemný souhlas autora rukopisu. Redakce je zodpovědná za zhodnocení a zpracování případně vznešených stížností týkajících se neetických přestupků publikovaných (či předložených) textů.

Recenzenti: s veškerými rukopisy musí být zacházeno jako s důvěrnými dokumenty. Informace nebo myšlenky získané prostřednictvím hodnocení rukopisu jsou považovány za důvěrné a nesmí být použity ve vlastní prospěch. Hodnocení by mělo být provedeno objektivně a připomínky by měly být podloženy argumenty a jasně formulovány, aby je autoři mohli použít pro zkvalitnění rukopisu. Oslovený recenzent, který se necítí kvalifikovaný pro zhodnocení kvality rukopisu nebo ví, že nebude moci vypracovat posudek ve stanovené kvalitě a termínu, musí neprodleně informovat editora a z recenzního řízení odstoupit. Recenzenti by neměli hodnotit rukopisy, u kterých mají střet zájmu vyplývající z konkurenčního, spolupracujícího nebo jiného vztahu, který mají s některým z autorů hodnoceného rukopisu.

Tato pravidla vycházejí z kodexu COPE.