Autorem Czech Journal of Political Science/Politologického časopisu může být kdokoliv, kdo se neobává recenzního řízení. Jeho oboustranně anonymní průběh je nástrojem kultivace odborné komunity a zároveň zaručuje vysokou úroveň textů. Vítané jsou jak teoretické příspěvky, tak texty teorii aplikující a testující. Kromě rukopisů od etablovaných odborníků Czech Journal of Political Science/Politologický časopis vítá příspěvky začínajících kolegů, například z řad doktorských studentů.

Czech Journal of Political Science/Politologický časopis uveřejňuje odborné texty zejména z oblasti politologie a mezinárodních vztahů splňující obsahové a formální požadavky definované v příslušných rubrikách a odpovídající akademickým a odborným standardům. Posuzované texty procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením (double-blind peer-review), čímž je zajištěna nestrannost posuzování a vysoká kvalita publikovaných textů. Kromě rukopisů od etablovaných odborníků Czech Journal of Political science/Politologický časopis vítá příspěvky začínajících výzkumníků, například z řad Ph.D. studentů., odpovídající charakteru jeho zaměření.

Redakce předpokládá, že odevzdané rukopisy nebyly zároveň odevzdány k publikaci či posouzení v jiném periodiku. Každý text je nejprve posouzen v rámci redakční rady, která rozhoduje, zda text splňuje formální nároky kladené na odborný vědecký text a odpovídá tematickému zaměření časopisu. Přijatý text je následně podroben oboustranně anonymnímu recenznímu řízení (double-blind peer-review) dvou recenzentů. O konečném přijetí textu k publikování rozhoduje výkonná redakce na základě výsledku recenzního řízení. Recenzní řízení trvá obvykle 2 měsíce.

Rukopisy zpracované v textovém editoru MS Word nebo jiném kompatibilním formátu (.rtf) dle níže uvedených pokynů. Rukopisy musí splňovat citační normu Czech Journal of political Science/Politologického časopisu. V průvodním dopise uveďte úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailu a krátkou informaci o autorovi. Politologický časopis přijímá příspěvky výhradně elektronicky, a to e-mailem výkonného redaktora.

Délka rukopisů by se měla pohybovat v následujících parametrech: článek 8 000 slov,  recenze 2 000 slov, recenzní stať 4000 slov a  informace do 1 000 slov.

Pro články a recenzní statě platí následující pokyny - musí obsahovat následující informace:

  • název, jména autora/autorů, abstract (max 250 slov), keywords (max 6)
  • kontaktní informace na všechny autory v poznámce pod čarou (jméno, instituce, adresa, e-mail, ORCID, telefonní číslo),
  • odpovědný/korespondenční autor musí být jasně vyznačen slovy "corresponding author" umístěným v závorce za jeho jménem a dále je nutné taktéž uvést jeho kompletní kontaktní informace

Autoři textů přijatých k otištění v Politologickém časopise souhlasí s tím, že tyto texty mohou být poskytnuty k on-line zveřejnění jako materiály Politologického časopisu.

 

Publikační zásady a etika 

Czech Journal of Political Science/Politologický časopis se zavazuje dodržovat a dohlížet na publikační etiku a kvalitu publikovaných článků. Proto se od autorů, redakce, recenzentů i vydavatele očekává dodržování standardů etického chování.

Autoři: autoři by ve svých rukopisech měli objektivně diskutovat o přínosu svého výzkumu, stejně tak jako dodržovat citační standardy. Podvodné nebo vědomě nepřesné závěry představují neetické chování a jsou pro Czech Journal of Political Science/Politologický časopis nepřijatelné. Autoři zasláním svých textů redakci stvrzují, že se jedná o zcela originální práci, a pokud byly použity slova a/nebo práce jiných autorů, je to v textu výslovně uvedeno. Plagiátorství je ve všech jeho formách neetické a publikování takového textu nepřijatelné. Stejně tak je neakceptovatelné i předložení stejného rukopisu zároveň do více než jednoho časopisu. Odpovědný/korespondenční autor (pokud existuje více než jeden autor) se zavazuje zajistit souhlas všech spoluautorů textu s jeho finálním zněním a předložením k publikování.

Redakce: redakce se zavazuje hodnotit rukopis výhradně na základně jeho akademických kvalit. Redakce nebude užívat nepublikované informace ve vlastním výzkumu, leda že by k tomu měla písemný souhlas autora/autorů rukopisu. Redakce je zodpovědná za zhodnocení a zpracování případně vznešených stížností týkajících se neetických přestupků publikovaných (či předložených) textů. Redakce též ručí za dodržení pravidel oboustranně anonymního recenzního řízení.

Recenzenti: s veškerými rukopisy musí být zacházeno jako s důvěrnými dokumenty. Informace nebo myšlenky získané prostřednictvím hodnocení rukopisu jsou považovány za důvěrné a nesmí být použity ve vlastní prospěch. Hodnocení by mělo být provedeno objektivně a připomínky by měly být podloženy argumenty a jasně formulovány, aby je autoři mohli použít pro zkvalitnění rukopisu. Oslovený recenzent, který se necítí kvalifikovaný pro zhodnocení kvality rukopisu nebo ví, že nebude moci vypracovat posudek ve stanovené kvalitě a termínu, musí neprodleně informovat redaktora a z recenzního řízení odstoupit. Recenzenti by neměli hodnotit rukopisy, u nichž mají střet zájmu vyplývající z konkurenčního, spolupracujícího nebo jiného vztahu, který mají s některým z autorů hodnoceného rukopisu.

Tato pravidla vycházejí z kodexu COPE.