O nás

Článek

Obsahem článku by měla být prezentace výsledků původního empirického výzkumu, originální aplikace teoretického rámce, případně příspěvek do teoretické, politicko-filosofické či metodologické diskuse současného politologického výzkumu. Po zaslání textu do redakce časopisu je text nejprve posouzen v rámci redakční rady a je rozhodnuto, zda bude zahájeno oboustranně anonymní recenzní řízení (double-blind peer-review).

Výsledek recenzního řízení nabývá jednu z následujících podob:

REJECT: Text není způsobilý k publikování.

REVISE & RESUBMIT: Text má zásadní nedostatky, ale je možné jej přepracovat a zaslat k opětovnému posouzení. V takovém případě je text předán k posouzení stejným recenzentům jako v prvním kole.

PUBLISH with MINOR REVISIONS: Text je v přijatelné podobě, před publikováním však vyžaduje dílčí/menší úpravy.

PUBLISH: Text je v zaslané podobě přijatelný a před publikováním není třeba žádných úprav.

Maximální rozsah článku by neměl překročit 8 000 slov. Článek prochází recenzním řízením. Články musí obsahovat poznámkový aparát a seznam použité literatury v souladu s citační normou Czech Journal of Political Science/Politologického časopisu.

Recenze

Maximální rozsah recenze je 2 000 slov. Cílem recenze je kritickým způsobem představit monografie zabývající se aktuálními tématy politologického výzkumu (nemělo by se jednat o publikace starší dvou let). Vedle představení autora recenzované publikace by měla recenze obsahovat informace o struktuře a obsahu knihy a základní zhodnocení z hlediska jejího přínosu k současnému politologickému výzkumu. Recenze nejsou podstoupeny recenznímu řízení a nemusejí obsahovat poznámkový aparát.

Recenzní stať

Maximální rozsah recenzní stati by neměl přesáhnout 4 000 slov. Recenzní stať by měla splňovat stejné strukturální náležitosti jako recenze (t. představení autora, informace o struktuře a obsahu recenzované publikace, resp. publikací, a její vztahh k současnému politologickému výzkumu). I zde platí, že recenzovaná publikace by neměla být starší 2 let.V případě recenzní statě by autor/autoři měli poskytnout jak plnohodnotnou recenzi předmětné publikace, tak i pojednání o jejím vztahu k soudobému stavu poznání či diskusi. Recenzní statě jsou posuzovány v rámci redakční rady, která rozhoduje o jejich případném publikování. Nejsou předmětem recenzního řízení a nemusejí obsahovat poznámkový aparát.

Informace

Jedná se o krátký text (maximálně 1 000 slov), který zpravidla podává informace o proběhnuvší významné konferenci či kongresu týkajících se politologického výzkumu. Informace by měla čtenáře seznámit se základními údaji o události, jejím významu, případně s obsahem vybraných příspěvků. Informacejsou posuzovány v rámci redakční rady, která rozhoduje o jejich publikování. Informace neprochází recenzním řízením.