1. Arnold, David O. 1970. „Dimensional Sampling: An Approach for Studying a Small Number of Cases.“ The American Sociologist 5, č. 2, 147–150. Balík, Stanislav. 2008. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Balík, Stanislav. 2009a. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Balík, Stanislav. 2009b. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing. Balík, Stanislav. 2012. Studie ke komunálním volbám 2010. Brno: Masarykova univerzita.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Bartoněk, Josef. 2009. Návrh SMS ČR na postup konstrukce nového zákona o RUD. Svaz místních samospráv ČR. Den malých obcí (http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/31/smscr.pdf). Bernard, Josef a Kostelecký, Tomáš. 2010. „Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu části obce na její rozvoj.“ Acta Politologica 2, č. 3, 46–61.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Bernard, Josef et al. 2011. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Praha: SLON.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Bernard, Josef. 2012. „Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky.“ Sociologický časopis 48, č. 4, 613–640.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Čmejrek, Jaroslav. 2008. Obce a regiony jako politický prostor. Praha: Nakladatelství Alfa.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Čmejrek, Jaroslav, ed. 2009. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Čmejrek, Jaroslav et al. 2010. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada Publishing.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Denters, Bas a Rose, Lawrence E., eds. 2005. Comparing Local Government: Trends and Developments. New York: Palgrave Macmillan.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Disman, Miroslav. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum. Drulák, Petr. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Heinelt, Hubert a Hlepas, Nikolaos. 2006. „Typologies of local government system.“ In: The European Mayor: political leaders in the context of local democracy. Eds. Bäck, Henry et al. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 21–42.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Gibson, John a Batley, Richard. 1993. Financing European Local Governments. London: Frank Cass. Illner, Michal. 2003. „Thirteen years of reforming sub-national government in the Czech Republic.“ In: Reforming Local Government in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency. Eds. Norbert Kersting a Angelika Vetter. Opladen: Leske +Budrich, 261–282.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Illner, Michal. 2010a. „The Voluntary Union of Municipalites: Bottom-up Territorial Consolidation in the Czech Republic?“ In: Territorial Consolidaton Reforms in Europe. Ed. Paul Swianiewicz. Budapest: Open Society Institute, 219–236.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Illner, Michal. 2010b. „Top-down or Bottom-up? Coping with Territorisal Fragmenation in the Czech Republic.“ In: Terrotorial Choice. Eds. Harald Baldersheim a Lawrence E. Rose. Hampshire: Palgrave Macmillan, 214–233.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 16. Novák, Miroslav. 1997. Systémy politických stran. Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ. Jüptner, Petr. 2004. „Komunální koalice a politické modely.“ Politologická revue10, č. 2, 81–101. Jüptner, Petr. 2008. „Local Lists in the Czech Republic.“ In: Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries. Eds. Marion Reiser a Everhard Holtmann. Wiesbaden: VS Verlag, 21–37.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 17. Jüptner, Petr. 2011. „Le système local Tchèque: un modèle a l‘écart des tendances européennes?“ Revue de Institut du Monde et du Developpement 1, č. 2, 103–118.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 18. Konsorcium vysokých škol. 2009. Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD. Praha: VŠE.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 19. Kruntorádová, Ilona. 2012. Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky. Praha. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 20. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. Kypetová, Jaroslava. 2009. „Analýza“ a další otázky kolem financování obcí. Svaz měst a obcí: Den malých obcí (http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/31/smocr.pdf).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 21. Lebeda, Tomáš. 2009. „Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva.“ Acta Politologica1, č. 3, 332–343.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 22. Ministerstvo financí ČR. 2011. Návrh novely rozpočtového určení daní. Nový model sdílených daní pro obce. (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prezentace__RUD_Novy_model_sdilenych_dani_ pro_obce_04062011.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 23. Page, Edward C. a Goldsmith, Michael J., eds. 2010. Changing Government Relations In Europe. Oxon: Routledge.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Parlament České republiky. Sněmovní tisk 541. Novela zákona o rozpočtovém určení daní. Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010–2014 (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=541&snzp=1). Peková, Jitka et al. 2008. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Provazníková, Romana. 2009. Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe. Praha: GRADA Publishing.
  DOI: <nenalezeno>
 26. Ringlerová, Zuzana. 2009. „Typologie komunálních systémů.“ In: Evropská komunální politika. Eds. Jüptner, Petr et al. Praha: IPS FSV UK, 37–54.
  DOI: <nenalezeno>
 27. Ryšavý, Dan a Šaradín, Pavel. 2011. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: SLON.
  DOI: <nenalezeno>
 28. SMS ČR. 2008. Tisková zpráva, Jihlava – 31. ledna 2008 (http://smscr.cz/content/soubory/tiskovky/ 00051_zneni_tz.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 29. SMS ČR. 2011. Pozvánka na pochod obcí za rozpočtové určení daní (http://www.smscr.cz/tiskove_konference.php?id=5).
  DOI: <nenalezeno>
 30. Steiner, Reto. 2002. Interkommunale Zusammenarbeit und Gemeindezusammenschlüsse in der Schweiz: Erklärungsansätze,Umsetzungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten. Bern: Haupt.
  DOI: <nenalezeno>
 31. Šaradín, Pavel a Outlý, Jan, eds. 2004. Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  DOI: <nenalezeno>
 32. Tománek, Petr. 2002. Role dotací v územních rozpočtech. Vzájemná provázanost daňových příjmů a do- tací. Deník veřejné správy, OF 3/2002 (http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=557249).
  DOI: <nenalezeno>
 33. Tománek, Petr. 2004. Rozpočtové určení daní obcím. Zhodnocení současného stavu a doporučené prin- cipy změn. Deník veřejné správy, OF 3/2004 (http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6109057).
  DOI: <nenalezeno>
 34. Tománek, Petr. 2001. Struktura výdajů obcí. Analýza výdajů by měla ovlivnit konstrukci obecních pří- jmů. Deník veřejné správy, OF 3/2001 (http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=222414).
  DOI: <nenalezeno>
 35. Tománek, Petr. 2008. Vliv rozpočtového určení daní na hospodaření obcí. Teoretické a praktické aspek- ty veřejných financí. XIII. mezinárodní odborná konference. Praha: VŠE (http://kvf.vse.cz/storage/ 1218124514_sb_tomnekpetr.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 36. Ústavní soud ČR. 20. listopadu 2007. Nález ústavního soudu – Rozpočtové určení daní – nerovnost mezi malými obcemi a velkými městy. Pl. ÚS 50/06 (http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDe- tail.aspx?id=57205&pos=2&cnt=5&typ=result).
  DOI: <nenalezeno>
 37. Valeš, Lukáš. 2006. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk.
  DOI: <nenalezeno>
 38. Valeš, Lukáš. 2007. Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk.
  DOI: <nenalezeno>
 39. Vetter, Angelika a Kersting, Norbert, eds. 2003. Reforming Local Government in Europe. Opladen: Leske + Budrich.
  DOI: <nenalezeno>