1. Andeweg, Rudy a Irwin, Galen. 2002. Governance and Politics of the Netherlands. Basingstoke: Pal- grave Macmillan. Druckman, James a Thies, Michael. 2002. „The Importance of Concurrence: The Impact of Bicame- ralism on Government Formation and Duration.“ American Journal of Political Science 46, č. 4, 760–771.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Dvořáková, Vladimíra a Kunc Jiří. 2009a. „Italská republika: Partitokracie v re/konstrukci.“ In: Kom- parace politických systémů. Západoevropské politické systémy. Ed. Blanka Říchová. Praha: Oeco- nomica, 58–96.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Dvořáková, Vladimíra a Kunc Jiří. 2009b. „Španělsko: Královská cesta k demokracii a státu autono- mií.“ In: Komparace politických systémů. Západoevropské politické systémy. Ed. Blanka Říchová. Praha: Oeconomica, 210–243.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Flores Juberías, Carlos. 1999. „A House in Search of a Role: The Senado of Spain.“ In: Senates. Bica- meralism in the Contemporary World. Eds. Samuel Patterson a Anthony Mughan. Columbus: Ohio State University Press, 260–300.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Gerloch, Aleš. 1998. „Senát České republiky v evropském kontextu.“ Evropské a mezinárodní právo 7, č. 6, 16–18, 43–44.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Government of the Netherlands. 2008. The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2008. Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Constitutional Affairs and Legislative Division in collaboration with the Translation Department of the Ministry of Foreign Affairs (http://www. rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2008/10/20/the-constitution-of- -the-kingdom-of-the-netherlands-2008/07br2008g109.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 7. Heller, William. 2001. „Political Denials: The Policy Effect of Intercameral Partisan Differences in Bica- meral Parliamentary Systems.“ The Journal of Law, Economics, and Organization 17, č. 1, 34–61.
  DOI: 10.1093/jleo/17.1.34
 8. Klíč, Zbyněk. 2004. „Jak zreformovat Senát?“ Cevro 4, č. 3, 13.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Klokočka, Vladimír a Wagnerová, Eliška. 2004. Ústavy států Evropské unie. Díl první, Ústavní texty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Portugalska, Ra- kouska, Řecka, Španělska, Švédska a Velké Británie. Praha: Linde.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Kunc, Jiří a Dvořáková, Vladimíra. 2008. „Francouzská republika: Proměny vládnutí v V. republice.“ In: Komparace politických systémů. Základní modely demokratických systémů. Ed. Vladimíra Dvo- řáková. Praha: Oeconomica, 154–188.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Kysela, Jan. 2001. „K úvahám o „regionalizaci“ českého Senátu.“ Senát 4, č. 1, 32–34.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Kysela, Jan. 2004. Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Lijphart, Arend. 1984. Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven and London: Yale University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven and London: Yale University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Llanos, Mariana a Nolte, Detlef. 2003. „Bicameralism in the Americas: Around the Extremes of Symmetry and Incongruence.“ The Journal of Legislative Studies 9, č. 3, 54–86.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Lodici, Claudio. 1999. „Parliamentary Autonomy: The Italian Senato.“ In: Senates. Bicameralism in the Contemporary World. Eds. Samuel Patterson a Anthony Mughan. Columbus: Ohio State University Press, 225–259.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Madar, Zdeněk. 2002. Slovník českého práva. Praha: Linde.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Mastias, Jean. 1999. „A Problem of Identity: The French Sénat.“ In: Senates. Bicameralism in the Contemporary World. Eds. Samuel Patterson a Anthony Mughan. Columbus: Ohio State University Press, 162–198.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Mlejnek, Josef. 2003. „Ústavní reformy – agenda pro příští roky?“ Revue Politika 1, č. 11–12, 16–19. Moolen, J. van den. 1999. „Význam První komory.“ Evropské a mezinárodní právo 8, č. 4, 46–49. Murár, Filip. 2010. Srovnání druhých komor parlamentů střední a východní Evropy. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Just, Ph.D. Perottino, Michel. 2005. Francouzský politický systém. Praha: Sociologické nakladatelství.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Říchová, Blanka. 2001. „Senát je když....“ Senát 4, č. 4, s. 1–3.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Říchová, Blanka. 2009. „Nizozemí: Od konsociační demokracie k polarizovanému modelu vládnutí.“ In: Komparace politických systémů. Západoevropské politické systémy. Ed. Blanka Říchová. Praha: Oeconomica.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Sartori, Giovanni. 2001. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Sociologické nakladatelství.
  DOI: <nenalezeno>
 23. Senado de España. 2012. Spanish Constitution (http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf). Senato della Repubblica. 2012. Constitution of the Italian Republic. Roma: Senate Service for Official Reports and Communication (http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/novita/ constitution_2012.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 24. Syllová, Jindřiška. 1998. „Parlamentarismus.“ In: Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda. Ed. Václav Pavlíček. Praha: Linde.
  DOI: <nenalezeno>
 25. The French National Assembly. 2012. Constitution of October 4, 1958 (http://www.assembleenationale.fr/english/8ab.asp).
  DOI: <nenalezeno>
 26. Tsebelis, George a Money, Jeanette. 1997. Bicameralism. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 27. Zykmund, Zdeněk. 2009. Postavení Spolkové rady v politickém systému Spolkové republiky Německo. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Just.
  DOI: <nenalezeno>