1. Bursens, Peter a Deforche, Jana. 2010. „Going Beyond Paradiplomacy? Adding Historical Institutio- nalism to Account for Regional Foreign Policy Competences.“ The Hague Journal of Diplomacy 5, č. 1–2, 151–171. Cabada, Ladislav, ed. 2009. Evropa regionů. Plzeň: Aleš Čeněk.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 2. Criekemans, David. 2006. „How Subnational Entities Try to Develop their Own ,Paradiplomacy‘. The Case of Flanders (1993–2005).“ Příspěvek na konferenci Challenges for Foreign Ministries: Managing Diplomatic Networks and Optimising Value, květen a červen 2006, Ženeva.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 3. Criekemans, David. 2008. „Are the Boundaries Between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?“ 2nd Global International Studies Conference, Lublaň, červenec 2008 (http://www.wiscnetwork.org/ljubljana2008/papers/WISC_2008-68.pdf).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 4. Dočkal, Vít a Kozlová, Michaela. 2006. „Regionální politika v České republice.“ In: Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. Ed. Vít Dočkal. Brno: IIPS, 17–55.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 5. Dočkal, Vít. 2006. „Regionální politika jako kolektivní aréna.“ In: Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. Ed. Vít Dočkal. Brno: IIPS, 11–16.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 6. Drulák, Petr et al. 2004. Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR. Zpráva z vý-zkumného projektu MZV ČR, kód RB 7/10/03, nositel projektu Ústav mezinárodních vztahů. Duchacek, Ivo D. 1990. „Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations.“ In: Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Eds. Hans J. Michelmann a Panayotis Soldatos. Oxford: Clarendon Press, 1–33. EUROCITIES (www.eurocities.eu) Evropská města proti drogám (www.ecad.net) Hlavní město Praha (www.praha.eu) Hlavní město Praha. 2000. Koncepce rozvoje zahraniční politiky hlavního města Prahy.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 7. Hlavní město Praha. 2002. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2002–2006.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 8. Hlavní město Praha. 2006a. Koncepce zahraniční politiky hlavního města Prahy: Partnerství pro Prahu.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Hlavní město Praha. 2006b. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006–2010.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Hlavní město Praha. 2007a. Aktivity Zastoupení Prahy v Bruselu pro rok 2007. Tisk Rady hl. m. Prahy č. 4025 z 29. 5. 2007.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Hlavní město Praha. 2007b. Analýza členství HMP v mezinárodních organizacích za rok 2007. Interní materiál na jednání Zahraničního výboru ZHMP.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Hlavní město Praha. 2007c. Zahraniční marketing HMP: „Co chceme?“ Pracovní verze materiálu. Hlavní město Praha. 2007d. Zpráva o činnosti Rady hlavního města Prahy za rok 2007.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Hlavní město Praha. 2007e. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy – závěrečný účet za rok 2007.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Hlavní město Praha. 2008a. Analýza členství HMP v mezinárodních organizacích za rok 2008. Interní materiál na jednání Zahraničního výboru ZHMP.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Hlavní město Praha. 2008b. Zpráva o činnosti Rady hlavního města Prahy za rok 2008.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Hlavní město Praha. 2008c. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy – závěrečný účet za rok 2008.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Hlavní město Praha. 2009a. Aktivity Zastoupení Prahy při EU v období českého předsednictví. Praha: vydal Pražský dům.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Hlavní město Praha. 2009b. Zpráva o činnosti Rady hlavního města Prahy za rok 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Hlavní město Praha. 2009c. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy – závěrečný účet za rok 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Hlavní město Praha. 2010a. Zpráva o činnosti Rady hlavního města Prahy za rok 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Hlavní město Praha. 2010b. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy – závěrečný účet za rok 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Hnízdo, Bořek. 1995. Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 23. Jungbauer, Radomír. 2011. „Druhy soudobé diplomacie.“ Mezinárodní politika 35, č. 4, 11–14. Keating, Michael. 1998. The New Regionalism in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. Kincaid, John. 1990. „Constituent Diplomacy in Federal Polities and the Nation-State: Conflict and Co-operation.“ In: Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Eds. Hans J. Michelmann a Panayotis Soldatos. Oxford: Clarendon Press, 54–76. Konference evropských regionálních parlamentů (www.calrenet.eu) Kongres místních a regionálních samospráv (www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp) Kučerová, Irah. 2006a. „Nový regionalismus versus geografický regionalismus.“ In: Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. Eds. Věra Kotábová et al. Praha: IPS FSV UK, 67–89.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 24. Kučerová, Irah. 2006b. „Regionalismus Evropy v rozvojovém světě.“ In: Chudoba a bohatství v současném světě. Ed. Šárka Waisová. Plzeň: Aleš Čeněk, 80–94.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 25. Lecours, André. 2002. „When Regions Go Abroad: Globalization, Nationalism, Federalism.“ Příspěvek na konferenci „Globalization, Multilevel Governance and Democracy: Continental, Comparative and Global Perspectives“, Queen’s University, Kingston, Kanada, 3.–4. května 2002.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 26. Lecours, André. 2008. „Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World.“ Clin- gendael Discussion Papers in Diplomacy (http://www.clingendael.nl/publications/2008/20081217_ cdsp_diplomacy_paper_paradiplomacy.pdf).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 27. Magone, José M. 2006. „Paradiplomacy Revisited: The Structure of Opportunities of Global Governance and Regional Actors.“ Příspěvek na konferenci „The International Relations of the Regions: Sub-national Actors, Para-diplomacy and Multi-level Governance“, Zaragoza, 5.–6. října 2006. Manojlović, Marija a Thorheim, Celia Helen. 2007. „Crossroads of Diplomacy: New Challenges, New Solutions.“ Clingendael Diplomacy Papers, 13 (http://www.clingendael.nl/publications/2007/ 20071000_cdsp_paper_manojlovic.pdf.) Mertens, Otto. 2010. „Region Flandry a vytváření pozice v mezinárodním prostředí.“ Mezinárodní politika 34, č. 10, 13–16. METREX (www.eurometrex.org) Michelmann, Hans J. 1990. „Conclusion.“ In: Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Eds. Hans J. Michelmann a Panayotis Soldatos. Oxford: Clarendon Press, 299–315.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 28. Mingus, Matthew. 2003. „Transnationalism and Subnational Paradiplomacy: Is this Perforated Sovereignty or Are Democracy and Civil Society Just Reaching Across Borders?“ Příspěvek na konferenci „Public Administration Theory Network“, Anchorage, 20. června 2003.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 29. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2007. Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007–2013. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2012. Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020 (analytická část, pracovní verze).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 30. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 31. Netolický, Václav. 2007. Euroregiony. Praha: VŠFS.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 32. Organizace měst zapsaných na seznamu UNESCO (www.ovpm.org/?newlang=eng) Piknerová, Linda. 2010. „Regionalizace jako výsledek procesu evropeizace – případové studie Španěl- ska a Rumunska.“ In: Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Ed. Ladislav Cabada. Plzeň: Aleš Čeněk, 195–226.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 33. Pitrová, Miroslava. 2010. „Vývoj evropské regionální politiky.“ In: Aktuální výzvy evropského integrač- ního procesu. Ed. Ladislav Cabada. Plzeň: Aleš Čeněk, 167–194.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 34. Pluijm van der, Rogier. 2007. „City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics.“ Clingendael Diplomacy Papers, 10 (http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070400_cdsp_ paper_pluijm.pdf). POLIS (www.polis-online.org/index.php?id=18) Pražský dům v Bruselu (www.prazsky-dum.eu) Rada evropských municipalit a regionů (www.ccre.org) Rozhovor s Ing. Václavem Pavlasem, specialistou zahraničních vztahů na členství HMP v organizacích na OZV MHMP (listopad 2007).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 35. Rozhovor s Mgr. Františkem Ciprem, ředitelem Odboru zahraničních vztahů MHMP (listopad 2007). Rozhovor s Mgr. Markétou Reedovou, náměstkyní primátora pro zahraniční politiku, evropské fondy a protikorupční opatření (listopad 2007).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 36. Rozhovor s Mgr. Pavlem Dobešem, diplomatem zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (září 2008).
  DOI: <nenalezeno>
 37. Řehák, Vilém. 2009. „Nový regionalismus: Proces a teorie.“ Medzinárodné vzťahy 7, č. 2, 7–20. Sjednocené městské a regionální samosprávy (www.cities-localgovernments.org) Soldatos, Panayotis. 1990. „An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors.“ In: Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Eds. Hans J. Michelmann a Panayotis Soldatos. Oxford: Clarendon Press, 34–53.
  DOI: <nenalezeno>
 38. Stejskal, Jan a Kovárník, Jaroslav. 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál.
  DOI: <nenalezeno>
 39. Svaz hlavních měst Evropské unie (www.uceu.org) Valeš, Lukáš. 2005. „Problematika Evropské unie v činnosti české komunální politiky.“ In: Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Eds. Břetislav Dančák et al. Brno: IIPS, 386–399.
  DOI: <nenalezeno>
 40. Vojtová, Martina. 2007. Paradiplomacie regionů: Příklady Burgundska a Středočeského kraje. Diplomová práce, IMS FSV UK. Výbor regionů (http://cor.europa.eu) Vykoupilová, Hana. 2007. „Víceúrovňové vládnutí v Evropě: Koncepce, modely, typy.“ In: Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Eds. Břetislav Dančák a Vít Hloušek. Brno: IIPS, 13–28.
  DOI: <nenalezeno>
 41. Wolff, Stefan. 2007. „Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges.“ Bologna Center Journal of International Affairs 10, č. 1, nestránkováno (http://bcjournal.org/volume-10/paradiplomacy.html). Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
  DOI: <nenalezeno>
 42. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
  DOI: <nenalezeno>
 43. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
  DOI: <nenalezeno>
 44. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
  DOI: <nenalezeno>