1. Almond, Gabriel A. a Verba, Sidney. 1989. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Newbury Park: SAGE Publications. Assendelft, Laura van a Stottlemyer, Cytha. 2009. „Women in Local Public Office: A case study of Southwest/Western Virginia.“ Virginia Social Science Journal 44, 1–21.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Balík, Stanislav. 2009. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publis- hing.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Bobbio, Norberto. 1987. The Future of Democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press. CVVM. 2012a. Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí. Praha: CVVM (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101266s_po120405.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 4. CVVM. 2012b. Role mužů a žen – listopad 2011. Praha: CVVM (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/ 101215s_ov111219b.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 5. CVVM. 2011. Důvěra politickým stranám – září 2011. Praha: CVVM (http://www.cvvm.cas.cz/upl/ zpravy/101189s_pv111014.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 6. CVVM. 2010. Politická kultura. Praha: CVVM (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101030s_ps 100419.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 7. CVVM. 2007. Politická kultura v ČR. Praha: CVVM (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100898s_ ps90421.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 8. Čermák, Daniel. 2005. „Politické dráhy regionálních elit.“ In: Regionální elity 2004. Eds. Tomáš Kostelecký a Jana Vobecká. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 29–37.
  DOI: <nenalezeno>
 9. ČSÚ. 2009. Postavení venkova v Moravskoslezském kraji. Ostrava: ČSÚ (http://www.ostrava.czso.cz/ xt/edicniplan.nsf/t/41004473B1/$File/80136109a3.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 10. Dovi, Suzanne. 2002. „Preferable Descriptive Representative: Will Just Any Women, Black, or Latino Do?“ American Political Science Review 96, č. 4, 729–743.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Einhorn, Barbara. 1993. Cinderella Goes to Market: Citizenship, Gender, and Women‘s Movements in East Central Europe. Londýn: Verso.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Eurostat. 2010. Standard Eurobarometer 73. Belgium: TNS Opinion & Social (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol1_en.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 13. Fórum 50%. 2010. Co nového přinesly volby 2010? Praha: Fórum 50% (http://padesatprocent.cz/cz/ zpravodajstvi/analyza-vysledky-voleb-snemovna-2010).
  DOI: <nenalezeno>
 14. Fox, Richard L. a Schuhmann, Robert A. 1999. „Gender and Local Government: A Comparison of Women and Men City Managers.“ Public Administration Review 59, č. 3, 231–242.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Fuchs, Gesine a Hoecker, Beate. 2004. „Without Women merely a Half-Democracy. The Political Participation of Women in the East European Accession States.“ European Politics | Eurokolleg 49. Jabre, Kareen. 2009. „Women in Politics 15 Years after Beijing: Progress and Setbacks.“ In: Is Parliament Open to Women? An Appraisal. Geneva: IPU, 11–13.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Kittilson Caul, Miki. 2011. „Women, parties and platform in post-industrial democraties.“ Party Politics 17, č. 1, 66–92.
  DOI: 10.1177/1354068809361012
 17. Krook, Mona Lena. 2010. „Beyond Supply and Demand: A Feminist-institutionalist Theory of Candidate Selection.“ Political Research Quarterly 63, č. 4, 707–720.
  DOI: 10.1177/1065912909336275
 18. Kunštát, Daniel. 2007. Postavení žen v politice očima české veřejnosti. Praha: Sociologický ústav AV.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Kavková Smiggels, Jana. 2008. Po volbách se zvýší zastoupení žen v krajích, ovšem výhradně zásluhou levicových stran. Praha: Fórum 50% (http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/zhodnoceni-kraj- skych-voleb-z-hlediska-zastoupeni-zen).
  DOI: <nenalezeno>
 20. Lawless, Jennifer a Fox, Richard L. 2005. It Takes a Candidate:Why Women Don’t Run for Office. Cam- bridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Lebeda, Tomáš. 2009. „Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty voleb- ního systému pro obecní zastupitelstva.“ Acta Politologica 1, č. 3, 332–343.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Lovenduski, Joni. 1997. „Gender Politics: A Breakthrough for Women?“ Parliamentary Affairs 50, č. 4, 708–719.
  DOI: 10.1093/oxfordjournals.pa.a028766
 23. Lowndes, Vivien. 2004. „Getting On or Getting By? Women, Social Capital and Political Participation.“ The British Journal of Politics & International 6, č. 1, 45–64.
  DOI: 10.1111/j.1467-856X.2004.00126.x
 24. Mansfeldová, Zdenka a Linek Lukáš, eds. 2009. Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Matland, Richard E. 2002. „Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems.“ In: Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition. Eds. Julie Bal- lington a Azza Karam. Stockholm: IDEA, 1–13.
  DOI: <nenalezeno>
 26. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2012. Míra nezaměstnanosti v ČR v prosinci vzrostla na 8,6 pro- centa (http://www.mpsv.cz/cs/11936).
  DOI: <nenalezeno>
 27. Nejdl, Pavel a Čermák, Daniel, eds. 2007. Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha: Sociologický ústav AV.
  DOI: <nenalezeno>
 28. Norris, Pippa. 1992. „Electoral Systems and the Parliamentary Recruitment of Women.“ In: Political Leadership in Democratic Societies. Eds. Anthony Mughan a Samuel Charles Patterson. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 136–144.
  DOI: <nenalezeno>
 29. Norris, Pippa a Inglehart, Ronald. 2001. „Cultural Obstacles. To Equal Representation.“ Journal of Democracy 12, č. 3, 126–140.
  DOI: 10.1353/jod.2001.0054
 30. Norris, Pippa a Lovenduski, Joni. 2003. „Westminster Women: the Politics of Presence.“ Political Stu- dies 51, 84–102.
  DOI: <nenalezeno>
 31. Norris, Pippa. 2004. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behaviour. Cambridge: Cam- bridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 32. Perlín, Radim et al. 2010. „Typologie venkovského prostoru Česka.“ Geografie 115, č. 2, 161–187. Phillips, Anne. 1995. Politics of Presence. New York: Clarendon.
  DOI: <nenalezeno>
 33. Plichtová, Jana, ed. 2010. Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. Bratislava: VEDA.
  DOI: <nenalezeno>
 34. Rakušanová, Petra. 2003. „Ženy v politice a postoje veřejnosti.“ Naše společnost 1, č. 1-2, 25–28. Rakušanová, Petra et al. 2004. Analýza nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích. Praha: Sociologický ústav AV ČR (http://www.mpsv.cz/files/clanky/12446/Nizky-pocet-zen-v-politice.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 35. Rakušanová, Petra. 2007. „Women’s Representation in Czech Politics in the Context of Parliament Election of 2006: Trends and Challenges.“ In: Visegrad Votes. Parliament Elections 2005-2006. Eds. Pavel Šaradín a Eva Bradová. Olomouc: Palacký University, 171–187.
  DOI: <nenalezeno>
 36. Rakušanová, Petra. 2006. Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Praha: Fórum 50 %.
  DOI: <nenalezeno>
 37. Ryšavý, Dan. 2006. „Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit.“ Sociologický časopis 42, č. 9, 53–970.
  DOI: <nenalezeno>
 38. Ryšavý, Dan. 2007. „Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky.“ Sociologický časopis 43, č. 5, 993–1016.
  DOI: <nenalezeno>
 39. Ryšavý, Dan. 2009. „Kvalita výzkumů ve správě věcí veřejných: příklady šetření městských zastupitelů a klientů městských úřadů.“ Data a výzkum – SDA Info 3, č. 2, 171–185.
  DOI: <nenalezeno>
 40. Ryšavý, Dan a Šaradín, Pavel. 2010. „Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích.“ Sociologicky časopis 46, č. 5, 719–743.
  DOI: <nenalezeno>
 41. Shvedova, Nadezdha. 2002. „Obstacles to Women’s Participation in Parliament.“ In: International IDEA’s Handbook: Women in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm: International IDEA, 1–12.
  DOI: <nenalezeno>
 42. Skovajsa, Marek. 2006. Politická kultura. Praha: Karolinum.
  DOI: <nenalezeno>
 43. Swianiewicz, Paweł a Mielczarek, Adam. 2005. „Parties and Political Culture in Central and Eastern European Local Governments.“ In: Faces of Local Democracy Comparative Papers from Central and Eastern Europe Local Government and Public Service Reform Initiative. Eds. Gabor Soos a Violetta Zentai. Budapest: OSI/LGI, 13–78.
  DOI: <nenalezeno>
 44. Šaradín, Pavel a Outlý, Jan, eds. 2004. Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  DOI: <nenalezeno>
 45. Škodová, Markéta. 2007. „Politická kultura: koncept a mínění české veřejnosti.“ Naše společnost, č. 2 (http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100072s_POLIT.KULTURA.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 46. Vajdová, Zdenka. 1996. „Politická kultura – teoretický koncept a výzkum.“ Sociologický časopis 32, č. 3, 339–351.
  DOI: <nenalezeno>
 47. Vajdová, Zdenka a Kostelecký, Tomáš. 1997. „Politická kultura lokálních společenství: Případ tří měst.“ Sociologický časopis 33, č. 3, 445–465.
  DOI: <nenalezeno>
 48. Vinopal, Jiří. 2006. „Empirická přístupnost levo-pravé politické orientace.“ Sociologický časopis 42, č. 1, 129–147.
  DOI: <nenalezeno>
 49. World Economic Forum. 2011. The Global Gender Gap Report 2011. Geneva: World Economic Forum (www.weforum.org).
  DOI: <nenalezeno>
 50. Zsolt, Nyiri a Vengriff, Richard. 2005. „The Gender Gap in Local political Leaderships in Central and Eastern Europe.“ In: Faces of Local Democracy. Eds. Gábor Soós aVioletta Zentai. Budapest: OSI/ LGI.
  DOI: <nenalezeno>