1. Baráth, Juraj et al. 1995. „Analýza stability územia volebnej podpory vybraných politických strán (na základe výsledkov volieb 1990, 1992 a 1994).“ Geografický časopis 4, č. 47, 247–259. Bezák, Anton. 2000. „Funkčné mestské regióny na Slovensku.“ Geographia Slovaca 15, č. 1, 7–89. Cungu, Azeta a Swinnen, Johan. 1999. „Albania’s radical agrarian reform.“ Economic Development and Cultural Change 47, č. 3, 605–619.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Czaková, Gabriela. 2008. „Suburbanizácia mesta Nitra v roku 2005.“ In: Mladí vedci 2008: vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 431–439.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Johannsen, Lars. 2000. The Constitution and Democracy: The Choice and Consequence of the Constitution in Post-Communist Countries. Aarhus: Politica.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Johannsen, Lars. 2003. „The foundation of the state: emerging urban-rural cleavages in transition countries.“ Communist and Post-Communist Studies 36, č. 3, 291–309.
  DOI: 10.1016/S0967-067X(03)00040-0
 5. Krivý, Vladimír. 1999. „Územné celky a skupiny obcí v parlamentných voľbách 1998.“ Sociológia 31, č. 1, 51–77.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Krivý, Vladimír. 2000. Politické orientácie na Slovensku – skupinové profily. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Krivý, Vladimír. 2003. „Volebné výsledky a trendy (Voliči).“ In: Slovenské voľby 02’ – výsledky, dôsledky, súvislosti. Eds. Grigorij Mesežnikov et al. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Krivý, Vladimír et al. 1996. Slovensko a jeho regióny – sociokultúrne súvislosti volebného správania. Bratislava: Nadácia Médiá.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Lemel, Harold. 1998. „Rural land privatization and distribution in Albania: evidence from the field.“ Europe-Asia Studies 50, č. 1, 121–140.
  DOI: 10.1080/09668139808412526
 10. Lerman, Zvi. 1999. Agriculture in ECE and CIS: from common heritage to divergence. Land Policy Paper. Washington, DC: World Bank Land Policy Network.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Lipset, Seymour Martin a Rokkan, Stein. 1967. Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives. London: Collier-Macmillan.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Madleňák, Tibor. 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Mathijs, Erik a Swinnen, Johan. 1998. „The economic of agricultural decollectivization in East Central Europe and the former Soviet Union.“ Economic Development and Cultural Change 47, č. 1, 1–26.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Matlovič, René a Sedláková, Alena. 2004. „Suburbanizácia – transformačný proces priestorovej organi- zácie postkomunistických miest (empirický príklad Prešova).“ Fólia geographica 7, 75–101.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Mesežnikov, Grigorij et al. 2003. Slovenské voľby 02’ – výsledky, dôsledky, súvislosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Mihalisko, Kathleen. 1997. „Belarus: retreat to authoritarianism.“ In: Democratic Changes and Autho- ritarian Reactions in Russia, Ukraine, Belarus and Moldova, Democratization and Authoritarianism in Postcommunist Societies. Eds. Karen Dawisha a Bruce Parrott. Cambridge: Cambridge University Press, 223–281.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Ouředníček, Martin. 2003. „Suburbanizace Prahy.“ Sociologický časopis 39, č. 2, 235–253.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Rose, Richard. 1997. Evaluating Election Turnout. Studies of Public Policy 290. Glasgow: Centre for Study of Public Policy.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Shabad, Goldie a Slomczynski, Kazimierz. 1999. „Political identities in the initial phase of systemic transformation in Poland: A test of the Tabula Rasa hypothesis.“ Comparative Political Studies 32, č. 6, 690–723.
  DOI: 10.1177/0010414099032006002
 20. Stoll, Heather. 2004. Social Cleavages, Political Institutions and Party Systems: Putting Preferences Back into the Fundamental Equation of Politics. Stanford, CA: Stanford University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Swinnen, Johan. 1999. „The political economy of land reform in Central and Eastern Europe.“ Economics of Transition 7, č. 3, 637–664.
  DOI: 10.1111/1468-0351.00029
 22. Sýkora, Luděk. 2002. „Suburbanizace a její důsledky: výzva pro výzkum, usměrňování rozvoje území a společenskou angažovanost.“ In: Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Eds. Luděk Sýkora. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 9–19.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 23. Szőllős, Ján. 2006. „Regióny volebnej podpory vybraných politických strán v parlamentných voľbách 1998, 2002 a 2006.“ Geografická revue 2, č. 2, 650–669.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 24. ŠÚ SR. Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 1998. (http://app.statistics.sk/volby98/ default.htm) ŠÚ SR. Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2002. (http://app.statistics.sk/volby2002/ default.html) ŠÚ SR. Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2006. (http://app.statistics.sk/nrsr_2006) ŠÚ SR. Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2010. (http://app.statistics.sk/nrsr_2010/ index.jsp) Zarycki, Tomasz a Nowak, Andrzej. 2000. „Hidden dimensions: the stability and structure of regional political cleavages in Poland.“ Communist and Post-Communist Studies 33, č. 3, 331–354.
  DOI: <chybná opověď serveru>