1. Baylis, John et al. 2011. The globalization of world politics: an introduction to international relations. New York: Oxford University Press. Businessinfo. 2003. Lisabonská strategie. Businessinfo.cz (http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/lisa- bonska-strategie-5134.html).
  DOI: <nenalezeno>
 2. Ciuta, Felix. 2010. „Conceptual Notes on Energy Security: Total or Banal Security?“ Security Dialogue 2010 41, číslo 2.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Čapková, Tereza. 2013. Nová státní energetická koncepce zatím v nedohlednu, schválení se oddaluje. Praha: Mladá fronta – E15 (http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nova-statni-energetic- ka-koncepce-zatim-v-nedohlednu-schvaleni-se-oddaluje-971817#utm_medium=selfpromo&utm_ source=e15&utm_campaign=copylink).
  DOI: <nenalezeno>
 4. Černoch, Filip a Zapletalová, Veronika. 2012. Energetická politika Evropské unie. Brno: MUNI Press. Černoch, Filip. 2010. „Energetická politika.“ In: Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009. Ed. Stanislav Balík. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 142–167.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Euractiv. 2013. Schvalování energetické koncepce pokračuje, na řadě jsou environmentální dopady. Praha: EurActiv.cz (http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/projednavani-statni-energeticke-koncepce-pokracuje-na-rade-je-dopad-na-zivotni-prostredi-sek-kuba-mpo-chalupa-mzp-010893). Euroskop. Nedatováno. Změny po Lisabonské smlouvě. Praha: Euroskop.cz (https://www.euroskop.cz/ 8900/sekce/zmeny-po-lisabonske-smlouve/).
  DOI: <nenalezeno>
 6. Evropská komise. 2006. Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:cs:PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 7. Evropská komise. 2007. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Energetická politika pro Evropu. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:CS:PDF). Evropská komise. 2010a. Sdělení Evropské komise: Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitel- ný růst podporující začlenění. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 8. Evropská komise. 2010b. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa stra- tegie Evropa 2020. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:CS:PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 9. Evropská komise. 2011a. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech trans- evropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES. Brusel: Úřad pro pu- blikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658: FIN:CS:PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 10. Evropská komise. 2011b. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a so- ciálnímu výboru a Výboru regionů: Energetický plán do roku 2050. Brusel: Úřad pro publikace Evrop- ské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:CS:PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 11. Evropská komise. 2011c. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udrži- telnou a bezpečnou energii. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0639R(02):CS:HTML).
  DOI: <nenalezeno>
 12. Evropská komise. 2011d. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán energetické účinnosti 2011. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:CS: PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 13. Evropská unie. 2010a. Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:cs:PDF). Evropská unie. 2010b: Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřad pro publikace Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200: CS:PDF).
  DOI: <nenalezeno>
 14. Fettweis, Christopher J. 2009. „No Blood for Oil: Why Resource Wars Are Obsolete.“ In: Energy security challenges for the 21st century a reference handbook. Eds. Anne Korin and Gal Luft. Santa Barbara, CA: Praeger Security International, 66–75.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Fiala, Petr a Pitrová, Markéta. 2009. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Holsti, Ole R. 1969. Content analysis for the social sciences and humanities. Reading: Addison-Wesley Publishing Company.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Chester, Lynne. 2009. „Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature.“ Energy Policy 2009, č. 38, 887–895.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Kelly, Susan F. a Leland, Reiertsen S. 2007. Oil Actually – Chinese and U.S. Energy Security Policies in the Caspian Region. Master’s Thesis in Political Science Faculty of Social Science. Tromsø: Uni- versity of Tromsø.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Kissinger, Henry A. 1999. Umění diplomacie. Praha: Prostor.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Klare, Michael T. 2009. „There Will Be Blood: Political Violence, Regional Warfare and the Risk of Great-Power Conflict over Contested Energy Sources.“ In: Energy security challenges for the 21st century: A reference handbook. Eds. Anne Korin a Gal Luft. Santa Barbara: Praeger Security International, 44–61.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Korin, Anne a Luft, Gal. 2009. „Realism and Idealism in Energy Security Debate.“ In: Energy security challenges for the 21st century: A reference Handbook. Eds. Anne Korin and Gal Luft. Santa Barbara: Praeger Security International, 335–348.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2004. Usnesení vlády České republiky č. 211: Státní energetická koncepce. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (http: //www.mpo.cz/dokument5903.html).
  DOI: <nenalezeno>
 22. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2010. Aktualizace státní energetické koncepce. Pra- ha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (http://www.mpo.cz/dokument5903.html). Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2012. Aktualizace státní energetické koncepce. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (http://www.energetickakoncepce.cz/o-koncepci).
  DOI: <nenalezeno>
 23. Moran, Daniel. 2009. „The battlefield and the marketplace – Two cautionary tales.“ In: Energy Security and Global Politics – The militarization of resource management. Eds. Daniel Moran and James A. Russel. Oxon: Routledge global security studies, 19–33.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Morgenthau, Hans J. 1993. Politics among nations: the struggle for power and peace. Boston: McGraw-Hill.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Pšeja, Pavel et al., eds. 2005. Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita. TZB-info. 2013. Aktualizaci státní energetické koncepce předloží MPO do vlády až příští rok. TZB-Info.cz (http://www.tzb-info.cz/113037-aktualizaci-statni-energeticke-koncepce-predlozi-mpo-do-vlady-az-pristi-rok).
  DOI: <nenalezeno>
 26. Úřad vlády České republiky. 2008a. Oponentní posudek ke Zprávě nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Praha: Úřad vlády České republiky (http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/posudek-oponentni-rady-na-zpra- vu-nezavisle-odborne-komise-pro-posouzeni-energetickych-potreb-cr-v-dlouhodobem-casovem- -horizontu-44982/).
  DOI: <nenalezeno>
 27. Úřad vlády České republiky. 2008b. Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu – Verze k oponentuře. Praha: Úřad vlády České republiky (http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zprava-nezavisle-odborne-ko- mise-pro-posouzeni-energetickych-potreb-ceske-republiky-v-dlouhodobem-casovem-horizontu: -pracovni-verze-k-oponenture--42575/).
  DOI: <nenalezeno>